Megjelent legújabb kötetünk: C. Tóth Norbert: Magyarország késő középkori főpapi archontológiája

C. Tóth Norbert

Magyarország késő középkori főpapi archontológiája

(Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig)         

  A kötet az 1440-es évektől a mohácsi csatával bezárólag püspöki kinevezést nyert, illetve főpapi címet viselt személyek neveit és méltóságviselésük idejét tartalmazza. Néhány főpap esetében a kezdőidőpont tekintetében a szerző kivételt tett, míg a korszak végén azoknál, akik túlélték a mohácsi csatát, természetesen haláluk adta a záró időpontot. A segédpüspökök, vikáriusok és jövedelemkormányzóknál egy-két esettől eltekintve 1526. augusztus 29-én húzódik feltárás időhatára.

            Az archontológiában azok az egyházmegyés főpapok szerepelnek, akik a királyi privilégiumok méltóságsoraiban megtalálhatók, illetve a forrásokban időről-időre előfordulnak (esztergomi és kalocsa-bácsi érsekek, boszniai, csanádi, egri, erdélyi, győri, knini, korbáviai/modrusi, nyitrai, pécsi, scardonai, szerémi, traui, váci, váradi, veszprémi, zágrábi, zenggi püspökök). Az egyházmegyék élén álló főpapok mellett helyet kaptak a gyűjtésben a főpapi jelvények viselésére jogosult társaskáptalanok (a fehérvári, a pozsonyi és a szepesi) prépostjai is. A vránai perjelek viszont – nem lévén ekkor már egyházi funkciójuk – nem szerepelnek az adatgyűjtésben.

            A méltóságsorok azonban egyrészt nem feltétlenül tükrözik az adott időpontban méltóságot viselők teljes körét. Másrészt az 1458 utáni méltóságsorokból jó néhány püspökség neve hiányzik: így például a dalmáciai püspöki székeket az 1420-as évekbeli uralomváltás miatt előbb folyamatosan üresedésben lévőnek tekintették, majd többségük nevét elhagyták. Végül, de nem utolsó sorban a méltóságsorokban megjelenő püspökök nem reprezentálják teljes egészében a magyar egyházi „közéletben” részt vevő, illetve jelenlévő személyeket, hiszen közéjük tartoztak azok a püspökök is, akiknek egyházmegyéje a hitetlenek kezén fekvő területeken feküdt, azaz méltóságuk csak címzetes volt (argyasi, milkói stb.).

            A főpapokon túl minden egyházmegye esetében a szerző összegyűjtötte az adott egyháznagytól függő méltóság- és tisztségviselőket, sorrendben a következőket: a segédpüspököket, az egyes egyházmegyékben működő bíróságok, szentszékek élén álló vikáriusokat, valamint a püspökségek jószágkormányzóit (udvarbíráit).

            A munka – mely műfajából adódóan sohasem lehet teljes – célja, hogy lehetőleg teljes és megbízható alapot nyújtson a további egyház- és politikatörténeti kutatásokhoz.

 

A kötet itt rendelhető meg.