Regisztrációs adatlap | Registrierungsblatt | Registration data sheet

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP „E-KUTATÁS” LEVÉLTÁRI SZOLGÁLTATÁSHOZ A GYŐRI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁRBAN

REGISTRIERUNGSBLATT ZU DER DIENSTLEISTUNG „E-FORSCHUNG”   IM DIÖZESANARCHIV RAAB (UNGARN)

REGISTRATION DATA SHEET FOR „E-RESEARCH” ARCHIVAL SERVICE IN THE DIOCESAN ARCHIVES OF GYŐR (HUNGARY)

 
Az e-kutatás használatának feltételei, a kutató nyilatkozatai:
Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy az e-kutatás céljából kiadott felhasználónév és jelszó, s az így biztosított internetes hozzáférés a levéltár E-kutatás szolgáltatásához a regisztrációs adatlapon szereplő névre és határozott időre szól. Minden felhasználó ún. „egyfelhasználós” jogosultságot kap, mely nem osztható meg és nem ruházható át. A belépéshez szükséges adatok (felhasználói azonosítók) közzététele vagy átadása további személyek számára szigorúan tilos. A kutató köteles a felhasználónevét és jelszavát a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne legyen mások számára hozzáférhető. A levéltár jogosult figyelemmel követni az internetes szolgáltató rendszer diagnosztikáját (felhasználói belépések, adatforgalom, IP-címek stb.), s amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja, a felhasználó hozzáférését szüneteltetheti, visszaélés esetén vissza is vonhatja. Az E-kutatás szolgáltatás részeként megjelenő tartalom, digitális képanyag a levéltár tulajdonát képezi, és csak annak internetes honlapján-rendszerén keresztül használható. A tulajdonos engedélye nélkül tilos a digitális képeket másolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni és bármilyen formában terjeszteni.

Publikációimban a felhasznált forrásokat a levéltár segédletei (fondjegyzéke) alapján, megfelelő hivatkozással adom meg. Amennyiben személyiségi jogokat sértő adatokat hoznék nyilvánosságra, az ezzel kapcsolatos büntető- és polgári jogi (anyagi) felelősséget magam vállalom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a regisztrációs adatlapon közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a regisztráció a megfelelő szolgáltatási díj befizetésével és az E-kutatás használati feltételeinek elfogadásával válik érvényessé, miután a levéltár az összeg és az adatlap érkezését e-mail útján visszaigazolta. A visszaigazolt regisztráció elektronikus formában, aláírás nélkül is érvényes. A levéltár biztosítja, hogy a regisztráció során rögzített, a kutatók-felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját nyilvántartó rendszerén belül kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi.

 

Az E-kutatás használatának feltételeit elfogadom, a fenti nyilatkozatokat megerősítem!

 


Bedingungen der E-Forschung, die Erklärungen des Forschers:
Ich nehme zur Kenntnis und akzeptiere, dass der Benutzername und das Passwort, die zum Zweck der E-Forschung erteilt wurden, so auch der dadurch gesicherte Internetzugang zur E-Forschung Dienstleistung des Archivs, für den auf dem Datenblatt angegebenen Namen und für einen bestimmten Zeitraum gelten. Jeder Benutzer erhält eine sog.  „Ein-Benutzer”-Berechtigung, die nicht übertragbar ist. Das Recht und die Möglichkeit zur Forschung ist nicht übertragbar, die Veröffentlichung oder Weitergabe der zum Eintritt nötigen Angaben (Benutzer-Identifikatoren) an weitere Personen ist streng verboten. Der Forscher ist verpflichtet, seinen Benutzername und sein Passwort mit größtmöglicher Sorgfalt zu behandeln und dafür zu sorgen, dass Andere nicht an die Daten gelangen können. Das Archiv ist berechtigt, seine Aufmerksamkeit auf die Diagnostik des Internet-Servicesystems  (Benutzereintritte, Datenverkehr, IP-Adresse usw.) zu richten, und, falls sich der Verdacht der vorschriftswidrigen Benutzung ergibt, kann es den Zugang des Benutzers aussetzen oder im Falle eines Missbrauchs ganz zurückziehen. Der als Teil der E-Forschung-Dienstleistung erscheinende Inhalt, das digitale Bildmaterial, bilden das Eigentum des Archivs, und sie sind nur über die Webseite und deren System anzuwenden. Ohne Erlaubnis des Inhabers ist es verboten, die mit Wasserzeichen gekennzeichneten Bilder zu kopieren, auf einen Datenträger zu speichern, auszudrucken, weiterzugeben und im welcher Form auch immer zu verbreiten.
In meinen Publikationen gebe ich die verwendeten Quellen durch die Hilfsmittel des Archivs (Fondverzeichnis) mit entsprechender Bezugnahme an. Würde ich Daten, die die Persönlichkeitsrechte verletzen, veröffentlichen, hafte ich dafür straf- und zivilrechtlich.
In Kenntnis meiner strafrechtlichen Verantwortung bestätige ich die Richtigkeit der auf dem Datenblatt angegebenen Daten. Ich nehme zur Kenntniss, dass die Registrierung erst durch die Bezahlung der entsprechenden Dienstleistungsgebühr und durch die Annahme der Nutzungsbedingungen der E-Forschung ihre Gültigkeit erhält, nachdem das Archiv die Ankunft des Betrags und des Datenblattes per E-Mail rückbestätigt hat. Die rückbestätigte Registrierung ist auch im Mail-Format ohne Unterschrift gültig.
Das Archiv gewährleistet, dass es die während der Registrierung gespeicherten, zur Identifizierung der Forscher/Benutzer nötigen persönlichen Daten nur innerhalb seines Registersystems verarbeitet. Die durch die Registrierung gesammelten Daten gibt es nicht weiter, sein Register verwahrt es geschützt.

 

Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen der E-Forschung, und bestätige die obige Erklärung!

 


Conditions of usage of e-research, researcher's declaration:
I acknowledge that the user name and password issued for the purpose of E-research, and the internet access to the Archives' E-research service is valid for the name appearing on the Registration Data Sheet and for a specified time period. Each researcher received a „single-user” option that is not shareable. The right/possibility of research is non-transferable, publicizing or passing over the registrered user's data (user ID) is stricktly forbidden. The researcher is liable for handling his/her user name and password with maximum security and for ensuring that those are not available for others.
The Archives is entitled to monitor the diagnostics of the internet service system (researcher log-ins, data traffic, IP-addresses, etc.), and if unauthorized usage is suspected, the rights of access can be suspended or in case of abuse withdrawn.
The digital pictures appearing as part of the E-research service are the property of the Archives and can be used only through the webpage. Without the owner's premission it is prohibited to copy, store on any media, print, pass it on or propagate in any form the digitized pictures.
In my publication I will refer to the sources used based on the Archives' catalogue, with proper citation.
In case I reveal data violating the privacy rights of others, I assume the criminal or civil (financial) responsibility.
I declare and affirm under penalty of perjury that my data given on the registration data sheet are true and correct. I assume that registration is validated in case of full payment of service charge and acceptance of all terms and conditions applying to the use of E-research after the Archives confirmed receipt of the amount and data sheet via e-mail. Confirmed e-registration is valid even without signature.
The Archives ensures that personal data collected during the registration process, required to identify the researchers/users, is managed only within the Archive's own registry. The Archives will not pass on the data collected during the registration process, and its registry is securely stored.

 

I accept all terms and conditions of using e-research, I confirm the above statements!

 

Személyes adatok
Kutatási információk | Thema der Forschung | Subject of research
A kért szolgáltatás típusa, a regisztráció díja | Beanspruchte Dienstleistungsart, Registrierungsgebühr | Type of service reque

A hozzáférés az E-kutatás szolgáltatás teljes tartalmának böngészhetőségét jelenti, melynek aktuális állapotáról (a közzé tett képek számáról) a GyEL honlapja tájékoztat. A meghatározott számban kérhető képmásolatok a kutató számítógépére letölthető, s ott menthető jpg fájlokat jelentenek. Az aktiválás a regisztráció után egy-két munkanapot igényel. A kutatói hozzáférés kezdetét és pontos időtartamát a levéltár az aktiválást visszaigazoló levelében, e-mail útján közli. A regisztrációt nem igazoljuk vissza, csak az aktiválást!

Der Zugang ermöglicht volle Nutzungsrechte von E-Forschung-Inhalten, über deren aktuellen Zustand (über die Anzahl der veröffentlichten Bilder) die Webseite des Diözesanarchivs von Raab informiert. Die in bestimmter Anzahl abrufbaren Bildkopien können auf dem Computer des Forschers als JPG-Dateien heruntergeladen und mit dem Befehl „Datei-Speichern unter” gespeichert werden. Die Aktiwierung braucht ein oder zwei Werktage. Der Beginn und die genaue Dauer des Forscherzugangs werden vom Archiv in einer die Aktivierung bestätigenden Rückmeldungsemail mitgeteilt.

Access authorizes to browse full data base of E-research service which is updated on the website of the Diocesan Archives of Győr also giving information about the number of images published. The image copies can be requested in specific number as jpg files which can be downloaded and saved by the researcher's computer. The activation will be terminated in one or two workdays. The commencement and exact duration of research access is given by the Archives in the letter confirming activation via e-mail.

Típus  | Zugang  Access Képmásolat | Bildkopien | Image copies Ár | Price | Preis
15 napos hozzáférés
15-Tage Zugang
access valid for 15 days

15 letölthető képmásolat (jpg fájl)
15 herunterladbare Bildkopien (JPG Files )
15 image copies to be downloaded (jpg file)

2.500.- HUF
14 EURO

14 EURO

Negyedéves (3 hónapos)
vierteljähriger Zugang ( für 3 Monate )
quarterly access (valid for 3 months)

50 letölthető képmásolat (jpg fájl)
50 herunterladbare Bildkopien (JPG Files )
50 image copies to be downloaded (jpg file)

5.000.- HUF
24 EURO

24 EURO

egy éves hozzáférés
Jahreszugang
annual access

200 letölthető képmásolat (jpg fájl)
200 herunterladbare Bildkopien (JPG Files )
200 image copies to be downloaded (jpg file)

15.000.- HUF
64 EURO

64 EURO

 

Fizetés módja | Zahlungsmodalitäten | Form of payment

Készpénzben, postautalványon a levéltár címére feladva (Egyházmegyei Levéltár, 9021 Győr, Káptalandomb 5/a.)
Barzahlung, per Postanweisung an die Adresse des Archivs gerichtet. (Egyházmegyei Levéltár, H-9021 Győr, Káptalandomb 5/a.)
In cash, by postal order sent to the address of the Archives (Egyházmegyei Levéltár, H-9021 Győr, Káptalandomb 5/a.)

Belföldi banki átutalással (cím: Egyházmegyei Levéltár, 11101208-18970238-36000001)
Banki átutalással külföldről (cím: Egyházmegyei Levéltár, IBAN: HU97-11101208-18970238-36000001, SWIFT: CIBHHUHB, CIB Zrt. 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10.)
per Banküberweisung (Adresse: Egyházmegyei Levéltár, IBAN: HU97-11101208-18970238-36000001, SWIFT: CIBHHUHB, Konto ist bei dem Bank CIB Zrt. H-9021 Győr, 10, Aradi vértanúk útja)
By bank remittance  (Recipient: EgyházmegyeiLevéltár, IBAN: HU97-11101208-18970238-36000001, SWIFT: CIBHHUHB, account at the bank CIB Zrt. 9021 H-Győr, 10, Aradi vértanúk útja)

A pénzküldemények azonosíthatósága érdekében minden esetben kérjük feltüntetni a megrendelő (regisztrált kutató) nevét, valamint az "E-kutatás" kifejezést a megjegyzés rovatban!
Um die Überweisungen identifizieren zu können, bitten wir Sie, in jedem Fall den Namen des Forschers sowie den Begriff „E-Archivum” in die Rubrik für Bemerkungen einzutragen.

For proper identification of money orders we kindly ask you to display the name of applicant (registered researcher) as well as the term „E-research” in the box of Note.

Számlázási adatok | Angaben zur Rechnung

ÁFÁS számla kiállítását-postázását kérem

Ausstellen und Zusenden  der Rechnung inklusive Mehrwertsteuer (ÁFA)

I request making out and posting invoice with VAT

 

Amennyiben igen, számlázási név (vevő neve és címe):
Falls ja, Rechnungsadresse angeben ( Name und Anschrift des Kunden):

If yes, invoice-data (name and address of the receiver):

 

A kutató által kért felhasználónév és jelszó | Vom Forscher gewünschter Benutzername und Passwort | User name and password requested by researcher

Biztonsági okokból sem a felhasználónévnek, sem a jelszónak nem lehet köze a felhasználó nevéhez vagy személyes adataihoz! A jelszó legyen legalább 8 karakter, számjegyeket, továbbá kis- és nagybetűket is tartalmazzon. Nem megfelelő felh.név vagy jelszó megadása esetén a levéltár ad alkalmas karakterláncot. A levéltár által visszaigazolt, a rendszerben beállított felhasználónév- és jelszó a kutató által nem módosítható.


Das Passwort soll mindestens 8 Charakter lang sein und Zahlen sowie kleine und große Buchstaben beinhalten. Vom Archiv bestätigter Benutzername und Passwort kann vom Forscher nicht geändert werden.


Due to safety considerations please avoid using your name or personal data for generating your user name and password! The password should contain at least 8 characters, including numbers, lowercase and capital letters. The user name and password confirmed by the Archives cannot be modified by the researcher.

 

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
11 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.